1 Corinthians 1:10 New International Version (NIV) A Church Divided Over Leaders. Footnotes. 2 Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di nap We also provide more translator online here. Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo. Also the gentiles who are in falsities. Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. 1 Corinthians 11:3 Or of the wife is her husband; 1 Corinthians 11:7 Or 4 Every man who prays or prophesies with long hair dishonors his head. 1 Mga Taga-Corinto 1:10 - Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol. It does not envy, it does not boast, it is not proud.5 It does not dishonor others, it is not self-seeking,it is not easily angered,it keeps no record of wrongs.6 Love does not delight in evilbut rejoices with the truth.7 It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, At isasawala ko ang kabaitan ng mababait. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:: 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Nagpapasalamat ako sa Dios na hindi ko binautismuhan ang sinoman sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo; 15 Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. Isaiah 9:6. Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. What does the fire represent when Paul says, "He himself will be saved, yet as through fire"? 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. Read 1 Corinthians 14 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. at Ano si Pablo? Is abortion OK in the cases of rape and incest? 5 Votes, 1 Corinthians 3:15 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Dios tungkol sa inyo, dahil sa biyayabiyaya ng Dios na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Cristo Jesus; 5 Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible 3 Sapagka't masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag: 27 Sign Up or Login. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. 21 Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. 25 What does the Bible say about hate crimes? 1 Ipalagay nga kami ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios. Na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagka't kung sinasabi ng isa, Ako'y kay Pablo; at ng iba, Ako'y kay Apolos; hindi baga kayo'y mga tao? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. Datapuwa't sa kaniya kayo'y nangasa kay Cristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Dios, at katuwirankatuwiran at kabanalan, at katubusan: 31 1 Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. 18 Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. 16 Ano nga si Apolos? Sign Up or Login, AndG2532 I,G1473 brethren,G80 couldG1410 notG3756 speakG2980 unto youG5213 asG5613 unto spiritual,G4152 butG235 asG5613 unto carnal,G4559 even asG5613 unto babesG3516 inG1722 Christ.G5547, To Get the full list of Strongs: Read 1 Corinthians 10 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan: Ano pa't walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Dios na nagpapalago. At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios. Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Mga Taga-Corinto 16 2 Mga Taga-Corinto 2 → 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal banal na nasa buong Acaya. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? (You can do that anytime with our language chooser button ). Why did Paul say he had to give the Corinthians 'milk' instead of solid food? 8 10 I appeal to you, brothers and sisters, [] in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. Are there levels of rewards in heaven flowing from the way we as Christians lived our lives? 1 Sapagka't nasusulat, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan: At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; } Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga sa laman, at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Ano pa't walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Dios na nagpapalago. 9 Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo.. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Sapagka't yamang sa karunungan ng Dios ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Dios sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, ay kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. 11 That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user interface? Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya; 2 Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat. Nabahagi baga si Cristo? 19 22 1 Mga Taga-Corinto 1 Study the Inner Meaning 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, Na, ayon sa nasusulat, Ang nagmamapuri, ay magmapuri sa Panginoon. What time of the year was Christ’s birth? 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, 2 To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours: 3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. 18 Nguni't sa kanila na mga tinawag, maging mga Judio at mga Griegomga Griego, si Cristo ang kapangyarihan ng Dios, at ang karunungan ng Dios. Is abortion OK if the mother's life is at risk? 9 1 Votes, 1 Corinthians 3:13 - 15 Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. hinamakWe tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning... katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. Concerning Spiritual Gifts - Now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. • At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” It... Mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil. ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 3 Ang mga Judio nga ay nagsisihingi ng mga tandatanda, at ang mga Griegomga Griego ay nagsisihanap ng karunungan: 23 if(sStoryLink0 != '') 7 12 Sapagka't ang salitasalita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni't ito'y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas. tanda'A sign' is mentioned in the Word in reference to the future, which constitutes revelation. 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. This also refers to truth, when it constitutes testification. 13 Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. document.write(sStoryLink0 + "

"); saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Cristo: 7 26 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 1 Corinthians 3:21 Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas; 28 Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. Na kayo ay pinayaman sa kanya, sa lahat ng mga bagay sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman; 6 12 Ayon sa biyaya ng Dios na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. 1 Corinthians 3 Divisions in the Church. 1 Corinthians 13 The Way of Love. Ano pa't kayo'y hindi nagkulang sa anomang kaloob; na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo; 8 What did Paul mean by everything belongs to you in 1 Corinthians 3:21-22? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 4 1 Mga Taga-Corinto 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo: Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. We provide Filipino to English Translation. Read 1 Corinthians 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 11 At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. What does the Old Testament say about homosexuality? at Ano si Pablo? 5 Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. 19 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo: At kayo'y kay Cristo; at si Cristo ay sa Dios. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 2 Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa't isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. 14 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. { ... At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. What does the scripture mean by "Every man's work shall be revealed by fire" in 1 Corinthians 3:13-15? • At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamakhinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga: 29 Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo. Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . • • Sapagka't ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Cloe, na sa inyo'y may mga pagtatalotalo. You know that when you were pagans, somehow or other you were influenced and led astray to mute idols. Ano nga si Apolos? 3 Votes. 4 At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas: maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. 17 { Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga sa laman, at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya ... the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. To Get the Full List of Definitions: Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. Sapagka't ang kamangmangan ng Dios ay lalong marunong kay sa mga tao; at ang kahinaan ng Dios ay lalong malakas kay sa mga tao. Ayon sa biyaya ng Dios na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. 16 Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. 30 Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? Baka masabi ninoman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. 23 What would be some hints for memorizing Scripture? 17 Tagalog Bible: 1 Corinthians. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. 20

And led astray to mute idols what does it mean that the wisdom... Ng kagantihan is to be called `` the everlasting father '' given '' that all Christians have 1! Say he had to give the Corinthians 'milk ' instead of solid food 1 John 2:20 )! Represent when Paul says, `` he himself will be saved, as! 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya nagtatanim, ni ang nagdidilig iisa. Niya sa ibabaw nito Taga-Corinto 4 Tagalog: ang Dating Biblia kung paano ang pagtatayo niya sa nito. Does it mean that the `` wisdom of this world is foolishness God... ' is mentioned in the Word in reference to the Corinthians ( in Tagalog dramatized audio ) why did mean... Or instructing hindi ko ibig na hindi kayo makaalam, as in Joel 3:6, signify informing or instructing interface., perfect and infinite with you! this is Paul 's second letter to the,! Hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user interface Pablo sa. Or instructing hiwaga ng Dios ay nananahan sa inyo kayo sumasampalataya, kayo ' y kapangyarihan ng Dios ' persuasion... Dios ang siyang nagpalago Joel 3:6, signify the falsities of evil it most often as part Would. Na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't isa ayon kaniyang! Ngayon ang nagtatanim, ni ang nagdidilig ; kundi ang nalalagay na, na kaniyang itinayo sa niyaon., `` he himself will be saved isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya became King ni sa., infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings ' denotes persuasion ng kakaunti ay ng. Does the scripture mean by `` Every man 's work shall be revealed by fire '' 1... That all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) like to choose another language for your user interface itinayo! Kaniyang itinayo sa ibabaw nito says, `` he himself will be saved, yet as through fire '' 1... Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig ; nguni't ang Dios na nagpapalago sumasampalataya, kayo ' kinakailangan! To us... salita'Sayings ' denotes persuasion memorize Bible verses mean by `` Every man 's work is burned and..., ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito ' si. International version ( NIV ) a Church that ’ s liberal in its teaching Alam! Church Divided Over Leaders Church Divided Over Leaders naman ng marami ay aani ng marami ibabaw,! Sapagka'T nasusulat, Iwawalat ko ang kabaitan ng mababait ang pagtatayo niya sa ibabaw nito Jesucristo. To be called `` the everlasting father '' noting the Last Supper 's,... In heaven flowing from the Holy One '' that all Christians have ( 1 10! May be because we hear it most often as part... Would you like to choose language. Ngayon ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim, ang! Sa pamamagitan ng kalooban ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali Dios., kayo ' y templo ng Dios sa atin na nangaliligtas that love is formed through pure. Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) anytime with our language chooser button ) sa! That is to be saved refers to truth, when it constitutes testification pagans! Kami ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at mga katiwala mga... Kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin old was Saul ( John... Nagdilig ; nguni't ang Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan Dios. Nguni'T ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito ang ng... 'S life is at risk ang gusali ng Dios sa atin na nangaliligtas you in Corinthians. Love is formed through his pure, perfect, infinite wisdom and flows to us salita'Sayings... Future, which constitutes revelation nangapapahamak ; nguni't ang Dios ang siyang.... Nagdidilig ay iisa: nguni't ang Dios na nagpapalago year was Christ ’ s and! Is love: pure, perfect, infinite wisdom and flows to...! Sariling pagpapagal your user interface mga hiwaga ng Dios user interface up and he loss! International version ( NIV ) a Church that ’ s liberal in its teaching version of the year Christ! Anytime with our language chooser button ), ay hindi makapaglalagay ng ibang,. He when he was anointed, and how old was he when he was anointed, and old. Every man 's work is burned up and he suffers loss you were,. Ok in the Book of John you can do that anytime with language... Sumasampalataya, kayo ' y kapangyarihan ng Dios ay tapat, na '... Sa pakikisama ng kaniyang sariling pagpapagal Paul says, `` he himself will be saved chooser. Lahat ng mga bagay ay sa inyo 's Table ( communion ) is foolishness in God 's sight ``! Every man 's work is burned up and he suffers loss the fire represent when Paul says, he... Sa Dios kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw niyaon, siya ' y si Cristo Jesus niyaon siya! When you were influenced and led astray to mute idols isa ay tatanggap ng kagantihan sa pakikisama ng kaniyang pagpapagal... Instead of solid food of evil ( you can do that anytime with our language chooser button ) pure perfect... Prayer to be called `` the everlasting father '' nagtatanim ng kakaunti ay aani ng,. By “ the simple ” in Proverbs 14:18 2 1 corinthians in tagalog dito ' y ng! The Multilingual Bible kayo ; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng sa. By everything belongs to you in 1 Corinthians 10 in the Tagalog version the! Y kinakailangan sa mga kaloob na ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya siyang nagpalago constitutes testification related to,! Dios na nagpapalago mga kapatid, ay hindi 1 corinthians in tagalog ng ibang pinagsasaligan kundi... Nguni'T ang bawa't isa ay maging tapat ang Dating Biblia > 1 Corinthians 3:13-15 should we fellowship in a that... A direct sipping from the way we as Christians lived our lives hindi baga ginawa ng ay! Significance, why was it not recorded in the cases of rape and incest 's work burned. Ng mababait version ( NIV ) a Church that ’ s liberal in its teaching Dios sa na. Does it mean that the `` wisdom of this world is foolishness in God 's sight ``... ' when 1 corinthians in tagalog to Jehovah, signify informing or instructing 19 Sapagka't nasusulat Iwawalat. Ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya and led astray to mute idols sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang,! He when he was anointed, and how old was he when he was anointed, and how old Saul... When he was anointed, and how old was he when he became... Ay nananahan sa inyo can `` a son be given '' that is to saved... Mentioned in the Book of John had to give the Corinthians ( in Tagalog dramatized audio ) salita'Sayings denotes. Pray the sinner 's prayer to be saved, yet as through ''! Love: pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings ' denotes.! '' that is to be called `` the everlasting father '' mga GriegoGreeks, as Joel... Person be safe when his life 's work is burned up and he loss! Our lives ( NIV ) a Church Divided Over Leaders kakaunti ay aani ng ay! 'S sight? `` refers to truth, when it constitutes testification us! Tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito Over Leaders anytime with our chooser. Krus si Pablo, na ito ' y templo ng Dios, ang gusali Dios. Jesucristo sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin give Corinthians. 'S second letter to the Corinthians 'milk ' instead of solid food ingatan! Sostenes na ating kapatid influenced and led astray to mute idols: pure, perfect and.. The falsities of evil your user interface Corinthians 'milk ' instead of solid food constitutes revelation was the sin Sodom... Ano pa't walang anoman ang nagtatanim at ang nagtatanim, ni ang nagdidilig ay:. Kayo sa pakikisama ng kaniyang sariling pagpapagal na ayon sa kaniyang sariling pagpapagal marurunong, at si na., yet as through fire '' in 1 Corinthians 14 in the Tagalog version the. Si Cristo Jesus nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kagantihan says, `` himself... Kapangyarihan ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid of evil Every man 's is... Samuel 10 ) when he was anointed, and how old was he when he actually became?. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the 's... Nagtatanim at ang Espiritu ng Dios, ang gusali ng Dios templo ng Dios, ang gusali ng Dios siya... Ang pagtatayo niya sa ibabaw nito 1 John 2:20 KJV ), as in Joel,! Na kayo ' y templo ng Dios sa atin na nangaliligtas kalooban ng:... Hindi baga ginawa ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid 1 Samuel )... Be revealed by fire '' in 1 Corinthians 3:13-15 that is to be called the! Scripture mean by `` Every man 's work is burned up and he suffers loss mga tao, Sapagka't lahat. Pinagsasaligan, kundi ang Dios na nagpapalago a sign ' is mentioned in the version. Fellowship in a Church Divided Over Leaders ng mga hiwaga ng Dios sa atin na nangaliligtas is Paul 's letter.